BooksSitemapPoetryAsianF
Fallen leaves by Prodosh Das Gupta - 1969 - 75 pages
Faqr nuri porlagan qalb by N. Komilov, Alisher Navoiĭ - 2001 - 92 pages
Farhang-i shāʻirān-i zabān-i Pārsī by ʻAbd al-Rafīʻ Ḥaqīqat Rafīʻ - 1989 - 633 pages
Farhang-i sukhanvarān va sarāyandagān-i Qazvīn by Maḥmūd Khayrī, Naqī Afshārī - 1991 - 309 pages
Farhang-i ʻārifān̲, mausūm bah, Shamʻ-i ʻirfān̲ by Keval Rām Hoshiyār, Kālīdās Guptā Raz̤ā - 1988 - 128 pages
Farhang-i ʻārifān̲, mausūm bah, Shamʻ-i ʻirfān̲ by Keval Rām Hoshiyār, Kālīdās Guptā Raz̤ā - 1988 - 128 pages
Farhangnāmah-ʼi shiʻrī: ʻA-Y by Raḥīm ʻAfīfī - 2744 pages
Farmers' dance by Kyŏng-nim Sin, Yŏng-mu Kim - 1999 - 169 pages
Farmers' dance by Kyŏng-nim Sin, 신경림, Yŏng-mu Kim - 1999 - 169 pages
Farmers' dance by Kyŏng-nim Sin, Brother Anthony (of Taizé), Yŏng-mu Kim - 1999 - 169 pages
Faryādhā-yi dīgar, va ʻankabūt rang by Nīmā Yūshīj - 103 pages
Fath namah - 1967 - 241 pages
Feeling the shoulder of the lion by Jalāl al-Dīn Rūmī (Maulana), Jelaluddin Rumi, Coleman Barks - 1991 - 103 pages
Fifty poems from Chidambara by Sumitrānandana Panta, Devavrata Mukerjea, Alokeranjan Dasgupta, Lakshmi Chandra Jain - 1969 - 127 pages
Fir-flower tablets by Florence Ayscough, Amy Lowell - 1973 - 227 pages
Firdusii Liber regum qui inscribitur Schahname by Firdawsī - 1884
Firdussi Liber regum qui inscribitur Schahname by Firdawsī - 1877
Five feet of snow : Issa's haiku life by 矢羽勝幸 - 1994 - 189 pages
Five Hindi poets by Viśvamohana Tivārī - 2004 - 111 pages
Flowers of a moment by Ko Un, Ŭn Ko, Gary Gach - 2006 - 103 pages
Flowers of a moment by Ko Un, Ŭn Ko, Yŏng-mu Kim - 2006 - 103 pages
Folk poems from China's minorities by Rewi Alley - 1982 - 147 pages
Footbridge to India by Tom Jones - 1990 - 112 pages
Four freedom poets by محمد على سپانلو - 1994 - 540 pages
Four introspective poets by Victor H. Mair, Ji Ruan - 1987 - 240 pages
Freedom and fissures by Anju Makhija, Menka Shivdasani, Arjan Shad Mirchandani, Sahitya Akademi - 1998 - 75 pages
From far away by Jiẏā Hāẏadāra - 1979 - 43 pages
From The bamboo broom by Harold Gould Henderson - 1940 - 32 pages
Funūn-i shiʻr ; va, Kālbudʹhā-yi pūlādīn-i ān by Mahdī Ḥamīdī - 1984 - 404 pages
Funūn-i shiʻr-i Fārsī by Isʻād ʻAbd al-Hādī Qandīl - 1990 - 302 pages
Furūgh Farrukhzād by Furūgh Farrukhzād, Mahdi Zūlfaqāri - 1992
Fārsī g̲h̲azal aur us kā irtiqāʼ by Ẓahīr Aḥmad Ṣiddīqī - 1993 - 755 pages
Fārsī kavī carcā by Rāmasiṃha - 1963 - 210 pages
Fārsī shāʻirī men̲ t̤anz o mizāḥ, az āg̲h̲āz tā Ḥāfiẓ by K̲h̲vājah Ḥamīd Yazdānī - 1989 - 733 pages
Fārsīʹ gūyān-i Pākistān by Syed Sibte Hasan Rizvi - 1974