Page images
PDF
EPUB

1769 Speciosa verbis, re inania aut subdola, quanto majore Libertatis imagine

teguntur, tanto eruptura ad infensius Servitium. (S. B )

Argentum et Aurum propitii, an irati, Dii Germanis negaverint? (M. B.). 1770 Privatorum Hominum Vitia ad Publica Commoda non conferunt.' (S. B.) Utrum vera animi magnitudo rebus Adversis magis quam Secundis perspicia

tur? (M. B.) 1771 Utrum ii, qui libros in Dialogo scribunt, an qui Continuo Sermone præcepta

tradunt, sapere melius doceant? (S. B.) Labor est sapiente dignus, Rei Antiquariæ investigatio. (M. B.) 1772 Natura omnes fecit judices, paucos artifices. (S. B.) Quid leges sine moribus

Vanæ proficiunt? (M. B.) 1773 Historia Vitæ Magistra. (S. B.)

Oratio ad Græcas Literas excolendas suasoria. (M. B.) 1774 Utrum æquum sit, ut homo homini perpetua obstringatur Servitute ? (S. B.) Injurias ulcisci, an remittere, utrum sit animi magis excelsi

? (M. B.) 1775 Utrum Divitiarum incrementum plus boni, an mali, Reipublicæ afferat. (S. B.)

Qua quis ratione seipsum citra invidiam laudare possit?' (M. B.) 1776 Čtrum imperium atque artes humaniores Occidentali cursu nationibus sese

deferant? (S. B.) An Constantinus imperii sui sedem jure mutaverit ? (M. B.) 1777 Utrum Philosophiæ Naturalis et Matheseos cultura ad Poesin alendam magis,

an deprimendam, contulerit? (S. B.) Utrum Ars Critices ad bene scribendum plus utilitatis, an incommodi, afferat? 1778 De Sapientia Egyptiaca disquisitio, et judicium. (S. B.) Num una aliqua sit præstans Imperii forma, quæ cunctis gentibus optima

foret, vel diversæ formæ diversis gentibus magis sint aptæ ? (M. B.) 1779 Utrum ad exemplar poetarum Græcorum Chorus in drama nostrum commode

admitti possit? (S. B.). An Reipublicæ Romanæ felicius fuerit arma extra Italiam transtuli-se? (M.B.) 1780 An Ridiculum vim istam in se habeat, ut per id solum argumentando vera

a falsis rite dignoscantur? (S. B.)

Male se res habet, cum quod Virtute effici debet, id tentatur Pecunia. (M. B.) 1781 Quænam sint causæ, cur Asiatici servitutis semper fuerint patientiores, quam

Europæi? (S. B.)
Utrum is sit in Oratorum numero habendus, qui non sit omnibus iis artibus,

quæ sunt Libero dignæ perpolitus? (M. B.) 1782 Utrum auctoritati Sacrarum literarum confirmandæ inserviat Mythologia

Græca? (S. B.)
Utrum ad emendandos magis, an corrumpendos, civium mores conferat

Musica? (M. B.) 1783 Utrum plus boni, an mali, Europæis gentibus attulerit Transatlantici orbis

patefactio? (S. B.)

Ex quibus præcipue causis in tantam magnitudinem creverit res Romana ? 1784 Utrum in bene constitutam Rempublicam Supplicia Capitalia admitti de

beant? (S. B.) Quænam commoda Reipublicæ ex Re Militari proveniant? (M. B.) 1785 An liceat nolentes in Servitutem dare? (S. B.) Utrum civis perniciosus, an hostis acerbissimus, acrioribus suppliciis sit coer

cendus? (M. B.) 1786 Quænam præcipue fuerint causæ, cur civitates Græciæ Persarum imperio tam

feliciter obstiterent? (S. B.) Utrum populo Romano melius consultum esset, si Augustus Rempublicam

reddidisset? (M. B.) 1787 Utrum insularum in mari Pacifico nuper patefactarum incolæ plus boni, an

mali, ab Europæis gentibus accepturi sint? (S. B.) Utrum in Republica bene constituta Debitores in carcerem mittere expediat ? 1788 Utrum Indorum Orientalium commercia plus boni, an mali, Europæ gentibus

secum afferant? (S. B.) Americanis (de hac re jam nunc consulentibus) quænam forma Imperii magis

apta esse videatur? (M. B.) 1729 An prosit Scientiæ librorum copia ? (S. B.)

Utrum ad Oratorem fingendum valeat Ars magis, an Natura? (M. B.). 1730 Utrum mutata apud Gallos Imperii forma plus boni, an mali, Britanniæ alla

tura sit? (S. B.) Utrum Veris, an Imaginariis bonis, magis promoveatur humana felicitas? 1791 Utrum Monarchica, an Democratica, regiminis forma sit potior? (S. B.)

Quid pure tranquillet? (M. B.) 1792 An magnum imperium cum æqua omnium Libertate constare possit? (S. B.) An morum emendationem, et virtutis cultum, in nascenti Sinus Botanici re

publica sperare liceat?' (M. B.)

[ocr errors]

1793 In Republica bene constituta sint hæreditario jure Nobiles. (S. B.)

Utrum in juventute instituenda Matheseos et Philosophiæ Naturalis, a

Humaniorum Literarum quæ vocantur, studia principem locum obtiner

debeant? (M. B.) 1794 Oraculorum origo, natura, et vis. (S. B.)

Utrum apud Romanos Gladiatorum spectaculo ulla posset esse fortior contr

dolorem et mortem disciplina? (M. B.) 1795 Qua ratione educationis elementariæ partem Religio constituere debeat? (S. B

Útrum majora incommoda ex lgnorantia, an ex Credulitate, societati affe

rantur? (M. B) 1796 Utrum Superstitio moribus hominum, aut saluti civium, Atheismo magis si

inimica? (S. B.) Utrum diversarum gentium indoles, a diversis Imperii formis potius quam ex

earum situ explicari possit? (M. B.) 1797 Vtrum Eruditio plus boni in rebus prosperis, quam in adversis, secum afferat ?

Utrum Divites, an Pauperes, majori felicitate gaudeant ? (M. B.) 1798 Utrum Troja unquam extiterit? (S. B.)

Utrum gloriæ cupido plus boni, quam mali, hominibus attulerit? (M. B.) 1799 Utrum animum lectoris acrius pertentet Aristoteli, an Platoni, proprius sermo?

Utrum Statuarum et Numismatum investigatio ad rem literariam promoven

dam sit utilis. (M. B.) 1800 Unde fit ut quasdam Artes, quæ apud antiquos summa cum laude viguerint,

nos vel penitus ignoremus vel notas prave imitemur ? (S. B.) Utrum civium fortitudo Bestiarum certaminibus, aut frequenti cædis et san

guinis conspectu, promoveatur ? (M. B.) 1801 Ex Coalescentibus Britanniæ et Hiberniæ imperiis, quid potissimum boni sit

sperandum ? (S. B.) Quid sit causæ, cur jam per plura secula Scientiæ et Liberales Artes non nisi

in Christianis populis floruerint? 1802 Quænam causæ sint, cur præstantissima in omni opere ac scientia Ingenia

iisdem fere temporibus atque regionum finibus contineri soleant? (S. B.) Civitas optimis fundata legibus atque institutis, ope tamen Religionis destituta,

diu permanere non potest. (M. B.) 1803 Quænam commoda literis humanioribus oriri possint ex veterum monumentis,

nuper Ægypto patefactis ? (S. B)

Utrum doctrinæ plus adjumenti Græco, an Latino, sermone accrevit ? (M. B.) 1804 Quid cominodi aut incommodi e republica hominum Nigrorum sive Colora

torum, inter Occidentales Insulas nuper constituta, derivari queat ? (S. B) Quibus modis, et gradibus, Civitates jam florentes paulatim labare, inclinare,

et occidere soleant? (M. B.) 1805 Quænam commoda literis humanioribus oriri possint ex veterum monumentis,

nuper Egypto patefactis? (S. B.) Quid de origine et antiquitate poematum Homero vulgo adscriptorum pronun

ciari debeat ? (M. B) 1806 E tot deperditis humaniorum literarum apud Græcos et Romanos monumentis,

quænam præ cæteris sint desideranda? (S. B.) Utrum Certamina publice in Græcia spectata plus utilitatis, an damni, secum

adtulerint? (M. B.) 1807 Utrum mores civiuin emendet, an corrumpat, Commercium? (S. B )

Utrum literis prosit librorum, quanta nunc est, editorum Copia? (M. B.) 1808 Quænam præcipue sint labentis imperii indicia ? (S. B.)

Quanquam Histrionis artem miremur, quærendum tamen utrum mores homi

num emendet magis, an corrumpat, Scena? (M. B.) 1809 Quænam præcipue valeant ad imperium stabiliendum? (S. B.)

Anne Historia Vera (e. g. Sidnæi a Zouchio scripta, atque nuper edita) plus

valeat, quam Fabulosa (e. g. Grandisoni a Richardsono conficta) ad homi

num mores formandos ? (M. B.) 1810 Utrum majori prudentia, eloquentia, fortitudine, patriæque amore M. T. Cicero

an Comes Clarendonianus, temporibus gravissimis Rempublicam adminis

trarit? (S. B.) Utrum in optima reipublicæ forma instituenda plus valeat Ingenium, an

Experientia ? (M. B.) 1811 Utrum, in optima Dialogorum ratione, antiqui recentioribus sint præponendi ?

Studiorum, quæ in Academia sunt instituta, laus et utilitas. (M. B.) 1812 De philosophia Platonica disquisitio et judicium. (S. B.)

Utrum præcepta a Rhetoribus tradita veræ eloquentiæ profuisse, an nocuisse,

dicendum sit? (M. B.) 1813 Quid potissimum boni, vel mali, ab Infimi Ordinis juventute literis insti

tuenda sit oriturum? (S. B.) Omnis doctrina ingenuarum et humanarum artium uno quodam societatis vin

culo continetur. (M. B.)

1814 Utrum ex hominibus Fanaticis, an Scepticis, plus detrimenti Respublica

capiat? (S. B) Quo magis instituta Civilia et Ecclesiastica inter se conveniant, eo melius

Rempublicam administare licet. (M. B.) 1815 Quid causæ est cur apud Romanos, postquam sub Imperatoribus essent, eximia

minus florerent ingenia? (S. B.) Utrum clementioris sit animi, leviter delinquentes suppliciis pro ratione cul

parum adhibitis coercere, an impunitos dimittere? (M. B.) 1816 Hieroglyphicorum origo et natura. (8. B) Utrum civitati plus utilitatis, an incommodi, afferant leges, quæ privatorum

hominum Sumptibus modum imponunt? (M. B.) 1817 Utrum Sibyllina oracula e sacris Judæorum libris compilata fuerint? (S. B.)

Utrum recte judicaverit Cicero, 'omnia Romanos aut invenisse per se sapien

tius quam Græcos, aut accepta ab illis fecisse meliora?' 1818 Antiquæ Musicæ species et natura. (S. B.) Inter Græcos et Romanos Historiæ scriptores comparatione facta, cujusnam

stylus imitatione maxime dignus esse videatur ? (M. B.) 1819 Quænam fuerit Oraculorum vera indoles ac natura? (s. B.)

Inter veterum Philosophorum sectas, cuinam potissimum tribuenda sit veræ

sapientiæ locus ? (M. B.) 1820 Quantum momenti, ad studium rei Theologicæ promovendum, habeat literarum

humaniorum cultus? (S. B) In Georgium Tertium Tòv Makapimnv Oratio funebris. (M. B.) 1821 De origine et progressu Idololatriæ Dialogus. (S. B.)

Oratio in laudem Musicæ. (Jun. B. A.) 1822 Populis diversis eadem instituta parum conveniunt. (8. B.)

Astronomiæ laus et utilitas. (M. B.) 1823 Quænam sunt Ecclesiæ legibus stabilitæ beneficia, et qua ratione maxime pro

movenda? (S. B.) Quidam fructus Historiæ Ecclesiasticæ studiosis percipiendi sunt ? (M. B.) 1824 An recentium ingenii vim insitam veterum Poetarum exemplaria promovent ?

Quænam potissimum causæ Tragicæ Camænæ apud La nos offecerint? (M.B.) 1825 De statu futuro quænam fuere veterum inter Græcos et Romanos Philoso

phorum Dogmata? (S. B.)

Quantopere sibi invicem prosint, populi libere mutandis inter se mercibus. 1826 Quales fuerint antiquorum Philosophorum de animi immortalitate opiniones, et

ex quanam origine ducta? (S. B.)

Quibusnam præcipue artibus Recentiores Antiquos exsuperant? (M. B.) 1827 Homerus. (Bachelors.)

Græcia capta ferum victorem cepit, et artes

Intulit agresti Latio (Undergraduates.) 1828 De origine Scripturæ Alphabeticæ.. (B.) Quibus potissimum in rebus Hodierni' ab Antiquis discrepent, et quas ob

causas. (U.) 1823 An putandum sit posthac fore ut gentes Meridionales sub Septentrionalium

viribus iterum succumbant? (B.) Utrum apud Græcos Poetæ an familiaris sermonis scriptores plus effecerint ad

virtutem promovendam et mores emolliendos ? (U.) 1830 Quantum momenti ad studium rei Theologicæ promovendum, habeat litera

rum humaniorum cultus ? (B.) Quæ sit forma IIoliteias ad Græciæ renascentis statum optime accom

modata? (U.) 1831 Utrum boni plus an mali hominibus et civitatibus attulerit dicendi copia? (B.)

Utrum fides Punica ea esset qualem perhibent scriptores Romani? (U.) 182 Qua præcipue parte debilis sit et manca Veterum Philosophorum de Officiis

doctrina? (B.) Inter silvas Academi quærere verum. (U.) 1833 Quænam præcipue sint labentis imperii indicia? (B.) Utrum Servorum manumissio in Insulis Indorum Occidentalium confestim

facta, plus boni aut mali secum afferat? (U.) 1834 Quænam sint commoda expectanda a recenii apud Cantabrigiam clarorum

virorum Congressu? (B.),

Quinam sint effectus libertatis in possessionibus Hispaniæ transatlanticis ? (U.) 1835 De fide historica recte æstimanda. (B.) Utrum recte judicaverit Cicero iniquissimam pacem justissimo bello anteferen

dam esse? (U.) 1836 Extincta servitute apud Insulas Occidentales, quænam commoda vel incom

moda possint exinde oriri ? (B.)

In Republica bene constituta sunt hereditario jure nobiles. (U.) 1837 Quænam beneficia Academia, qualis nostra est constitutione ac forma, ad rem

publicam afferat? (B.)

Utrumque tempus consulas, tum antiquius, ut cognoscas, quid optimu

fuerit ; tum recentius, ut notes, quid fuerit aptissimum. (Ú.) 1838 Quousque, et quibus potissimum rationibus, artium pulcritudinem spectantiun

formæ nobiliores e pura religione oriantur; eandemque vicissim proma

vendi vim habeant. (B.) In iis quæ de Ethica et Politica a Platone scripta accepimus, quænam sin

elementa philosophiam revera christianam adumbrantia. (U.) 1839 Quænam commoda Britannia percipiat ex Coloniis transatlanticis.' (B.)

Inter Antiquorum et Recentiorum eloquentiam comparatione facta, utri palma

sit deferenda. (U.) 1840 In illa Philosophia, in qua de vita hominum et moribus disputatur, tractanda,

quibus principiis quasi fundamento inniti, quibusque potissimum ex fonti

bus recte vivendi præcepta haurire oporteat? (B.)

Quid censes plausus et amici dona Quiritis? (U.) 1841 In legibus ferendis, quid propositi habere debeat qui pænas peccatis irrogat;

et quænam sit adhibenda suppliciorum mensura? '(B.) Poetis ea maxima laus est, si summis ingenii dotibus ita utantur, ut virtutis

amorem alant. (U.) 1842 Sanctiusque ac reverentius visum de Actis Deorum credere quam scire. (B.)

Argentum et Aurum propitii an irati Dii negaverint dubito." (U.) 1843 Principiorum Juris Publici apud Græcos et apud Romanos comparatio. (B.)

Quibusnam e fontibus T. Livius historiam Primi Libri sui hauserat, et qua

tenus historia ista vera sit habenda? (U.) 1844 Quomodo in ædibus sacris ornamenta artesque ad architecturam pertinentes

veræ religioni prosunt. (B.) Quænam beneficia a legibus præscriptis diligenter observatis Academiz

Alumni percipiant. (V.) 1845 Quæ revera est civitas hominum, eadem civitas Dei sit necesse est. (B.)

In Platonis Republica, dominantur rationes politicæ an morales ? (U.) 1846 In politicis rebus æque ac in physicis, nihil tam firmum est cui non periculum

sit etiam ab invalido. (B.) “Ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse, et sine doctrina,

naturæ ipsius habitu prope divino, per seipsos et moderatos et graves extitisse fateor; sed idem ego contendo, cum ad naturam eximiam atque illustrem accesserit ratio quædam conformatioque doctrinæ, tam illud

nescio quid præclarum et singulare solere existere." (U.) 1847 Difficile est in philosophia pauca esse ei nota cui non sint aut pleraque aut

omnia. (B.)

Omnis fere error veritatis alicujus simius est. (U.) 1848 De Arturo, Britannorum Principe, utrum aliquid veri memoriæ traditum

sit. (B.)

In cultu divino quænam sint Musicæ partes. (U.) 1849 Baconus an Newtonus in Philosophia felicius elaboraverit, scriptis eorum

inter se collatis, quærendum est. (B.). Cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares; sed omnes omnium

caritates patria una complexa est. (U.) 1850 Monumenta priscæ artis in Assyria nuper reperta. (B.)

Homerus et Shakespearius inter se collati. (U.) 1851 Quænam præcipue fuerint in causa cur Religio Reformata quæ vocatur fines

quos in Europa intra paucos annos attigit nunquam superaverit ? (B.) Quomodo diversarum gentium indoles a diverso earum situ explicari

possit. (U.) 1852 Quidnam de iis sentiendum sit, qui apud veteres Græcos Romanosque se rebus

coactos esse crediderint, ut vitæ se ipsi privarent? (B.) Lingua Latina optimum præbet instrumentum, per quod viri docti de rebus ad

literas et scientiam pertinentibus inter se communicare possint. (U.) 1853 Quatenus nobis veteres in coloniis deducendis exemplum quod imitemur reli

querint? (B.) Utrum ex gloriæ cupidine, an ex honesto erga rempublicain studio, magna

plerumque et heroica facta oriantur? (U.) 1854 Quænam commoda speranda sint, si quando India per vias ferro constructas

iter facientibus patefiet? (B.) Magnum est eadem habere monumenta majorum, iisdem uti sacris, sepulchra

habere communia. (U.)

1766. William Worts, Esq., M.A., of Caius College, one of the Esquire Bedells, gave two sums of £100 each, yearly, for two junior Bachelors of Arts, who are required to visit foreign

countries during three years, and to write during their travels, Latin letters, descriptive of the customs, &c. to the Vice-Chancellor, which are laid before the Senate.

The candidates for these travelling Scholarships are nominated by the Masters of Colleges, according to the cycle of Proctors and Taxors, and are elected by the Senate.

1768. The Rev. ROBERT SMITH, D.D., Master of Trinity College, left two annual prizes of £25 each, to two commencing Bachelors of Arts, who shall appear, after examination, to be the best proficients in Mathematics and Natural Philosophy. In cases of equality of merit, a preference is given to members of Trinity College.

1774. Sir WILLIAM BROWNE, Knt., M.D., bequeathed a rent-charge of £21 per annum to the University, for founding a Classic Scholarship. It is open to members of any College who may

offer themselves for examination in case of a vacancy, if they are not of longer standing than one year from the date of their matriculation. The successful candidate, if of another College, is obliged to remove to St Peter's College, and may retain the Scholarship for seven years.

Sir William Browne* also left three Gold Medals, each of the value of five guineas, to be given to three undergraduates on Commencement-day in the Senate-House, after the Exercises have been read:

• It will appear from the following anecdote, that the founder of the Prizes for these Epigrams was not deficient in the

power of pointing an Epigram himself. After the death of Dr John Moore, Bishop of Ely, his very valuable Jibrary, consisting of 28,965 printed books, and 1790 manuscripts, was purchased by King George the First, and presented to the University of Cainbridge. About the same time a body of cavalry was quartered at Oxford. These circumstances gave Decasion for the following epigram, which was probably written by Dr Trapp, the translator of Virgil :

“The king observing with judicious eyes

The state of both his Universities,
To one he sent a Regiment; for why?
That learned body wanted Loyalty :
To the other he sent books, as well discerning,

How much that loyal body wanted Learning.
This reflection on the state of learning at Cambridge called forth from Sir
William Browne the following reply :

“ The King to Oxford sent his troop of Horse,
Por Tories own no argument but force;
With equal care to Cambridge books he sent,
For Whigs allow no force but argument."

« PreviousContinue »